WYKAZ PUBLIKACJI - ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

PUBLIKACJE ORYGINALNE:
1. Tomczak W., Gryta M.: Optymalizacja fermentacji beztlenowej w bioreaktorze okresowym, Interdyscyplinarne Zagadnienia w inżynierii i Ochronie Środowiska, red. T.M. Traczewska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, 433-440. ISBN 978-83-7493-644-6

2. Gryta M., Bastrzyk J., Tomczak W.: Membrane distillation bioreactor applied for alcohol production, Proc. of International Workshop on Membrane Distillation and Related Technologies, Ravello 2011, 156-159.

3. Tomczak W., Kordus K., Gryta M.: Zastosowanie membran ceramicznych do mikrofiltracji roztworów po fermentacji glicerolu, Podstawy Biotechnologii Środowiskowej – trendy, badania, imprementacje, Tom IV, red. A. Węgrzyn, Gliwice 2012, 123-129. ISBN 978-83-916768-4-4

4. Tomczak W., Gryta M.: Badanie procesu mikrofiltracji zawiesiny drożdży z zastosowaniem membrany polipropylenowej, Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska, red. T.M. Traczewska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, 475-481. ISBN 978-83-7493-671-2

5. Tomczak W., Gryta M.: Mikrofiltracja pofermentacyjnego roztworu glicerolu z zastosowaniem membrany ceramicznej, Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska, red. T.M. Traczewska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, 483-489. ISBN 978-83-7493-671-2

6. Tomczak W., Bastrzyk J., Gryta M.: Badania separacji roztworów powstających podczas fermentacji glicerolu, Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Gliwice 2012, 96, 37-42. ISBN 978-83-89293-23-7

7. Gryta M., Sasim M., Tomczak W., Bastrzyk J.: Oznaczanie składników brzeczek fermentacyjnych z wykorzystaniem chromatografii cieczowej, Chromatografia Jonowa 2012, red. R. Michalski, Oficyna Drukarska – J. Chemielewski, Zabrze 2012, 203-212. ISBN 978-83-60877-72-2

8. Tomczak W., Gryta M.: The evaluation of polypropylene and ceramic membrane used for microfiltration, In Proceedings of the 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranske Matliare, Slovakia 2012, 697-702. ISBN 978-80-89475-04-9

9. Gryta M., Tomczak W., Bastrzyk J.: Biofouling of polypropylene membranes during glycerol fermentation by bacteria, In Proceedings of the 39th Internat ional Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranske Matliare Slovakia, 2012, 1397-1405. ISBN 978-80-89475-04-9

10.Marek Gryta, Justyna Bastrzyk, Diana Lech: Evaluation of fouling potential of nanofi ltration membranes based on the dynamic contact angle measurements, Polish Journal of Chemical Technology, Volume 14, Issue 3, Pages 97–104, October 2012, ISSN (Online) 1899-4741, ISSN (Print) 1509-8117, DOI: 10.2478/v10026-012-0091-4 (IF= 0,333).

11. Tomczak W., Gryta M.: Badania zastosowania ultrafiltracji do rozdzielania pofermentacyjnych roztworów glicerolu, Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie, 141-144. ISBN 978-83-7518-556-0

12. Tomczak W., Gryta M.: Modelowanie ultrafiltracji brzeczki z procesu fermentacji odpadowego glicerolu, Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie, 145-148. ISBN 978-83-7518-556-0

13. Tomczak W., Gryta M.: Determination of critical flux for ultrafiltration used for separation of glycerol fermentation broths, 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranske Matliare, Slovakia 2013, 707-714. ISBN 978-80-89475-09-4

14. Tomczak W., Bastrzyk J., Gryta M.: Zastosowanie chromatografii jonowej do oznaczania kwasów karboksylowych w brzeczkach fermentacyjnych, Chromatografia Jonowa 2013, red. R. Michalski, Oficyna Drukarska – J. Chemielewski, Zabrze 2013, 195-203. ISBN 978-83-60877-96-8

15. Tomczak W.: Fouling membrany ceramicznej w ultrafiltracji pofermentacyjnych roztworów glicerolu, Nowe Trendy w Naukach Inżynieryjnych 4, red. M. Kuczera, Wydawnictwo CREATIVETIME, Kraków 2013, 155-163. ISBN 978-83-63058-30-2

16. Tomczak W.: Zastosowanie modelu Hermii w analizie przebiegu procesu ultrafiltracji, Młodzi Naukowcy Dla Polskiej Nauki, red. M. Kuczera, Wydawnictwo CREATIVETIME, Kraków 2013, 159-154. ISBN 978-83-63058-27-2

17. Gryta M., Markowska-Szczupak A., Bastrzyk J., Tomczak W.: The study of membrane distillation used for separation of fermenting glycerol solutions, Journal of Membrane Science, 431 (2013) 1-8.

18. Tomczak W., Gryta M.: The application of ultrafiltration for separation of glycerol solution fermented by bacteria, Polish Journal of Chemical Technology, 15 (3) (2013) 115-120.

19. Marek Gryta, Agata Markowska-Szczupak, Justyna Bastrzyk, Wirginia Tomczak: The study of membrane distillation used for separation of fermenting glycerol solutions, Journal of Membrane Science, Volume 431, Pages 1–8, 15 March 2013, DOI: 10.1016/j.memsci.2012.12.032 (IF=4.314).

20. Krzysztof Karakulski, Marek Gryta, Justyna Bastrzyk: Treatment of effluents from a membrane bioreactor by nanofiltration using tubular membranes, Chemical Papers, September 2013, Volume 67, Issue 9, PP 1164-1171, DOI: 10.2478/s11696-013-0314-z (IF=1.096).

21. Justyna Bastrzyk, Marek Gryta, Krzysztof Karakulski: Fouling of nanofiltration membranes used for separation of fermented glycerol solutions, Chemical Papers 68 (6) 757–765 (2014) DOI: 10.2478/s11696-013-0520-8

22. Marek Gryta, Agata Markowska-Szczupak, Joanna Grzechulska-Damszel, Justyna Bastrzyk, Marta Waszak: The study of glycerol-based fermentation and broth downstream by nanofiltration, Polish Journal of Chemical Technology, 16 (4) (2014) 117 – 122 DOI: 10.2478/pjct-2014-0081

23. M. Gryta: Badania składu brzeczek fermentacyjnych metodą chromatografii jonowej, w Postępy chromatografii jonowej, red. Rajmund Michalski, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Oficyna Drukarska – J. Chmielewski, Zabrze 2014, str. 152-165,ISBN 987-83-60877-01-2

24. Marek Gryta, Justyna Bastrzyk, Michał Bogacki: Zastosowanie chromatografii jonowej w badaniach procesu nanofiltracji, Chromatografia Jonowa 2014, red. R. Michalski, Oficyna Drukarska – J. Chmielewski, Zabrze 2013, 36- 46, 195 ISBN 987-83-60877-05-0

25. Gryta M., Tomczak W., Waszak M.: Wpływ parametrów procesowych na wydajność procesu nanofiltracji pofermentacyjnych roztworów glicerolu, Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska 4, red. T.M. Traczewska i B. Kaźmierczak, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014, 273-288. ISBN 978-83-7493-836-5

26. M. Gryta, J. Bastrzyk, W. Tomczak: The application of membrane processes for separation of post-fermentation glicerol solutions, w : Membranes and membrane processes in environmental protection, Eds. M. Bodzek, J. Pelczar, Monographs of the Environmental Engineering Committee Polish Academy of Science 2014, Vol.119, 241-250

27. J. Bastrzyk, M. Gryta, A. Orecki: Fouling study of NF membranes using AFM microscopy w : Membranes and membrane processes in environmental protection, Eds. M. Bodzek, J. Pelczar, Monographs of the Environmental Engineering Committee Polish Academy of Science 2014, Vol.119, 251-260
PUBLIKACJE PRZEGLĄDOWE:
DONIESIENIA KONFERENCYJNE:
1. Bastrzyk J., Gryta M.: Study of separation of MRS bouillon components by nanofiltration. XXIII EMS Membrane Summer School, Smardzewice- Poland, 11-15 September 2011, ISBN 978-83-7789-027-1, s.71 (poster)

2. Tomczak W., Gryta M.: Investigation of fouling of microfiltration membrane and membrane cleaning methods. XXIII EMS Membrane Summer School, Smardzewice- Poland, 11-15 September 2011, ISBN 978-83-7789-027-1, s.96 (poster)

3. Gryta M., Bastrzyk J.: Separation of inorganic and organic solutes by nanofiltration. 38 International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, 23–27 May 2011, str.83; CD ISBN 978-80-227-3503-2, Po-Tu-4, 233.pdf, str. 426-433 (oraz poster)

4. Gryta M., Bastrzyk J., Tomczak W.: Membrane distillation bioreactor applied for alcohol production. International Workshop on Membrane Distillation and Related Technologies, Ravello, 9-12 October 2011, s. 156-159

5. Soból M., Bartkowiak A.: The influence of type and molecular mass of polyquaternium polymers on mechanical properties of binary polyelectrolyte capsules. XIX International Conference on Bioencapsulation, 5-8 październik 2011 Amboise, Francja, 192-193 (poster)

6. Kuźmicz U., Bartkowiak A.: Effect of selected incubation parameters on the efficiency of bacteria immobilization on pumice stone. XIX International Conference on Bioencapsulation, 5 - 8 październik 2011 Amboise, Francja, 252-253 (poster)

7. Tomczak W.: Zastosowanie membran ceramicznych do mikrofiltracji pofermentacyjnych roztworów glicerolu. Materiały z XVII Ogólnopolskiego sympozjum studentów i doktorantów „Biotechnologia środowiska” Wisła, 29.02-03.03.2012 (doniesienie ustne)

8. Tomczak W., Gryta M.: Badanie procesu mikrofiltracji zawiesiny drożdży z zastosowaniem membrany polipropylenowej. IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska EKO-DOK 2012. Szklarska Poręba, 14.04 – 18.04.2012, str. 475-481 (poster – III miejsce w konkursie na najlepszą prezentację posterową)

9. Tomczak W., Gryta M.: Mikrofiltracja pofermentacyjnego roztworu glicerolu z zastosowaniem membrany ceramicznej. Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska EKO-DOK 2012. Szklarska Poręba, 14.04 – 18.04.2012, str. 483-489 (doniesienie ustne)

10. Bastrzyk J., Gryta M.: Wpływ pH na oddzielenie kwasów organicznych w procesie NF na przykładzie kwasu cytrynowego. XII Ogólnopolska Szkoła Membranowa, Jażdżówki/koło Iławy, 15-18.04.2012 (poster)

11. Karakulski K., Gryta M., Bastrzyk J.: Treatment of effluents from membrane bioreaktor by nanofiltration with tubular membranes. 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering w Tatranske Matliare, Słowacja, 21-25 May 2012 (poster)

12. Bastrzyk J.: Oznaczanie składników brzeczek fermentacyjnych z wykorzystaniem chromatografii cieczowej. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Chromatografia Jonowa 2012”, Katowice, 24-26.04.2012 (doniesienie ustne)

13. Marek Gryta: Rozdzielanie brzeczek fermentacyjnych ciśnieniowymi technikami membranowymi. Materiały konferencji „57 Zjazd PTChem i SITPChem”, Częstochowa, 14-18 września 2014 (komunikat ustny).

14. Mariusz Dudziak, Marek Gryta: Evaluation of the unfavorable phenomena and possibility of membrane cleaning in nanofiltration of fermentation solutions, Proceedings 41th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, 26–30 May 2014, Tatranské Matliare, Slovakia, 998–1011, 2014. ISBN: 978-80-89475-13-1

15. Tomczak, W., Gryta, M.: Determination of critical flux for ultrafiltration used for separation of glycerol fermentation broths, Editor: Markoš, J., In Proceedings of the 41st International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, 989–997, 2014.

16. Gryta, M., Markowska-Szczupak, A., Waszak, M.: The influence of process parameters on the efficiency of glycerol fermentation by Citrobacter freundii, Editor: Markoš, J., In Proceedings of the 41st International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, 430–436, 2014.

17. M. Waszak, M. Gryta, A. W. Morawski: Otrzymywanie 1,3-propanodiolu z glicerolu w bioreaktorze membranowym, poster na XXXIX Seminarium Naukowo Technicznym „Chemistry for Agriculture” Karpacz 23-26 listopada 2014

18. M. Waszak, M. Gryta: Badania fermentacji glicerolu w bioreaktorze z zawracaniem biomasy, poster na XXXIX Seminarium Naukowo Technicznym „Chemistry for Agriculture” Karpacz 23-26 listopada 2014

19. M. Waszak, W. Tomczak, M. Gryta: Badania wydajności filtracji brzeczek fermentacyjnych, poster na XXXIX Seminarium Naukowo Technicznym „Chemistry for Agriculture” Karpacz 23-26 listopada 2014

20. M. Waszak, W. Tomczak, M. Gryta: Wykorzystanie chromatografii jonowej do badań procesu nanofiltracji, poster na XXXIX Seminarium Naukowo Technicznym „Chemistry for Agriculture” Karpacz 23-26 listopada 2014
PATENTY:
1. M. Gryta, A. Markowska-Szczupak, W. Tomczak, A.W. Morawski.: Sposób fermentacji glicerolu z jednoczesnym usuwaniem produktów ubocznych metodą destylacji membranowej,
P 396715, 21.10.2011

2. Gryta M., Tomczak W.: Sposób prowadzenia fermentacji glicerolu i układ do prowadzenia fermentacji glicerolu,
P.398746, 6.04.2012.

3. Gryta M., Bastrzyk J., Karakulski K., Orecki A.: Sposób rozdzielania roztworów powstających podczas fermentacji glicerolu,
P 398747, 06.04.2012

4. Gryta M., Bastrzyk J., Tomczak W.: Sposób rozdzielania i odwadniania roztworów powstających podczas fermentacji glicerolu i układ do rozdzielania i odwadniania roztworów powstających podczas fermentacji glicerolu,
P 398748, 06.04.2012

5. Gryta M., Tomczak W., Morawski A.: Sposób prowadzenia osmotycznej destylacji membranowej z zatężaniem roztworu osmotycznego oraz układ do osmotycznej destylacji membranowej z zatężaniem roztworu osmotycznego,
P.403896, 16.05.2013.

6. M.Gryta, J.Bastrzyk, A.W.Morawski: Sposób zapobiegania powstawaniu osadu z przesyconego roztworu w instalacji membranowej oraz układ do osmotycznej destylacji membranowej,
P.403895, 16.05.2013

7. M. Gryta: Sposób zabezpieczania przegród budowlanych przed zawilgoceniem i zasoleniem
58-s-10, P. 393120, 3.12.10, przyznany 21 marzec 2014

8. M. Gryta (60), W. Tomczak 30, A. Morawski 10: Sposób fermentacji brzeczki w bioreaktorze membranowym oraz układ do fermentacji brzeczki w bioreaktorze membranowym
79-s-13, 23.01.2014, P.406910

9. M. Gryta (60), W. Tomczak 30, A. Morawski 10: Sposób filtracji przefermentowanych roztworów glicerolu oraz układ do filtracji przefermentowanych roztworów glicerolu
80-s-13, 23.01.2014, P.406912

10. Marek Gryta 40, Justyna Bastrzyk 15 Wirginia Tomczak 15 Krzysztof Karakulski 20 Antoni W. Morawski10: Sposób rozdzielania roztworu 1,3-propanodiolu otrzymywanego przez fermentację glicerolu
51-s-14, 20 V 2014, P.408266

11. Marek Gryta 50, Justyna Bastrzyk 30 Antoni W. Morawski20: Sposób wydzielania i zatężania 1,3-propanodiolu otrzymywanego przez fermentację glicerolu i układ do wydzielania i zatężania 1,3-propanodiolu otrzymywanego przez fermentację glicerolu
44-s-14, 20V 2014, P.408265

12. Soból M., Bartkowiak A.: "Sposób wytwarzania mikrokapsułek"
UPRP nr zgłoszenia P.405101.

13. Soból M., Bartkowiak A.: "A method for producing microcapsules"
European Patent submission/application EP13461563.
INNE: