PROJEKT

Projekt PO IG 01.01.02-00-074/09 „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 1: „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działania: 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, w zakresie „nowe materiały i technologie”, „biotechnologia i bioinżynieria”, a także „rolnictwo i środowisko”.

Celem projektu jest opracowanie technologii mikrobiologicznej konwersji odpadowego glicerolu, powstającego przy produkcji estrów metylowych (tzw. biodiesla), do 1,3-propandiolu, erytrytolu oraz kwasu bursztynowego i fumarowego. Wymienione związki chemiczne zostaną następnie wyizolowane z podłoża hodowlanego i oczyszczone. W kolejnym etapie badań zostanie opracowana technologia wykorzystania 1,3-propandiolu do syntezy poliuretanów i nienasyconych poliestrów. Użycie glicerolu do produkcji poliolu pozwoli na rezygnację ze stosowania w tej dziedzinie surowców ropopochodnych.
Innym atrakcyjnym produktem przerobu odpadowego glicerolu jest erytrytol. Poliol ten z uwagi na słodki smak i niską kaloryczność, może być stosowany przez przemysł spożywczy jako substancja słodząca, w miejsce niezdrowej sacharozy.
Kolejnymi produktami oferowanymi w tym projekcie są kwas bursztynowy i kwas fumarowy. Kwas fumarowy jest wykorzystywany w przemyśle chemicznym do produkcji żywic alkilowych, do produkcji farb i lakierów oraz jako kopolimer. Substancja ta jest także wykorzystywana przez przemysł spożywczy, jako naturalny środek zakwaszający i konserwujący. Kwas bursztynowy jest stosowany jako surowiec do produkcji sztucznych tworzyw oraz w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Zgłoszony Projekt otwiera więc drogę do rozwoju w Polsce innowacyjnej „zielonej chemii” opartej na surowcach odnawialnych i jest powiązany z produkcją biopaliw silnikowych.

Zadania realizowane w projekcie mają przyczynić się do:

  • wprowadzenia do praktyki gospodarczej technologii o wysokim ładunku innowacyjności polegającej na wykorzystaniu surowców odpadowych pochodzenia roślinnego w miejsce surowców kopalnianych, głównie ropopochodnych, i tym samym przyczyniających się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych,
  • racjonalnego zagospodarowania odpadów z produkcji biopaliw i rozwoju nowoczesnej, proekologicznej produkcji chemicznej,
  • opracowania nowych technologii produkcji ważnych surowców chemicznych,
  • wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności ich praktycznego wykorzystania w priorytetowej dziedzinie konwersji odnawialnych źródeł surowcowych do ważnych gospodarczo produktów przemysłowych,
  • wzrostu roli nauki w rozwoju gospodarczym naszego kraju.