AKTUALNOŚCI

Data publikacji : dn. 16 grudnia 2015
Kategoria : Informacja Biura Projektu

Oferta komercjalizacji technologii opracowanych w ramach projektu nr. POIG 01.01.02-00-074/09 pod tytułem: "Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych".

Zapraszamy do składania ofert nabycia licencji na technologie opracowane w ramach projektu nr. POIG 01.01.02-00-074/09 pod tytułem: "Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych". Oferowane technologie dotyczą:
  • wytwarzania kwasu bursztynowego metodą mikrobiologiczną z glicerolu w warunkach semi-aerobowych
  • wytwarzania kwasu bursztynowego metodą mikrobiologiczną z substratów mieszanych i jego oczyszczanie
  • produkcji syropu erytrylowego z glicerolu dla celów spożywczych
  • otrzymywania mikrokapsułek do immobilizacji mikroorganizmów stosowanych w procesach biotechnologicznych
  • technologii mikrobiologicznej syntezy 1,3-propanodiolu z glicerolu
  • technologii wydzielania i oczyszczania 1,3-propanodiolu z cieczy pofermentacyjnych
Szczegółowe informacje dotyczące procesu komercjalizacji i warunków nabycia licencji/ praw do technologii znajdują się na stronie Centrum Innowacji i Transferu Technologii UP w Poznaniu.

ZAPRASZAMY!

Data umieszczenia na stronie WWW : dn. 16 grudnia 2015