START

Projekt PO IG 01.01.02-00-074/09 „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” o akronimie „ZIELONA CHEMIA” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013,
Oś Priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działania: 1.1., Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałania 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, w zakresie „nowe materiały i technologie”, „biotechnologia i bioinżynieria”, a także „rolnictwo i środowisko”.

Nazwa Beneficjenta: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wartość Projektu: 27 589 004,96 PLN
Udział Unii Europejskiej: 21 865 858,24 PLN
Okres Realizacji: 01.01.2010 - 31.12.2014
Hasło przewodnie: Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość